<< หน้าหลัก >> << รายการแข่งขัน >> กรรมการแข่งขัน >> เรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล >> << เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล >>

ส่งข้อสอบ :
การส่งข้อสอบ ขอให้ครูอาจารย์แยกรายวิชาและโรงเรียนมาด้วยเพื่อสะดวกต่อกรรมการออกข้อสอบ โดยให้ส่งมาเป็นแฟ้มข้อมูล (file) ดังนี้
1.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a1 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
2.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a2 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a3 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
4.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a4 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a5 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
6.การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a6 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
7.การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a7 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
8.การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a8 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
9.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a9 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
10.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a10 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
11.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a11 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
12.การตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a12 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
13.การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a13 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
14.หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a14 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
15.หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a15 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
16.หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a16 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
17.หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a17 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
18.หุ่นยนต์ผสม ม.ปลาย กำหนด code ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น a18 ตามด้วยชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
19.โครงงานออกแบบเทคโนโลยี ม.ต้น ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
20.โครงงานออกแบบเทคโนโลยี ม.ปลาย ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่